Ustrój polityczny


Ustrój polityczny (państwowy) Republiki Kirgiskiej określa Konstytucja, która została przyjęta w referendum 27 czerwca 2010 roku.

Kirgistan jest demokratyczną republiką parlamentarną.

Zgodnie z Konstytucją, w Kirgistanie istnieją trzy rodzaje władzy: ustawodawcza (Dżogorku Kenesz – Parlament KR), wykonawcza (Rząd na czele z Premierem), sądownicza (Sąd Najwyższy i sądy rejonowe). Według Konstytucji Parlament i Premier kraju ma znacznie większą władzę i uprawnienia niż Prezydent.

Prezydent Republiki Kirgiskiej jest głową państwa. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, na okres 6 lat bez prawa ponownego wyboru na drugą kadencję, co oznacza, że ta sama osoba nie może być wybrana na prezydenta dwukrotnie.

30 października 2011 roku w Kirgistanie odbyły się wybory prezydenckie, w czasie których w pierwszej rundzie został wybrany Ałmazbek Szarszenowicz Atambajew. Jego poprzednik Roza Otunbajewa złożyła swój urząd 1 grudnia 2011 roku, w tym dniu odbyło się również zaprzysiężenie A. Atambajewa na Prezydenta RK.

Władza ustawodawcza

Reprezentowana przez Parlament (Dżogorku Kenesz) Republiki Kirgiskiej, który jest organem reprezentującym RK, sprawuje władzę ustawodawczą i wykonuje funkcje nadzorcze w granicach swych kompetencji. Parlament ma głos decydujący w najważniejszych sprawach politycznych państwa.

Dżogorku Kenesz jest parlamentem jednoizbowym i składa się ze 120 posłów wybieranych na 5 letnie kadencje zgodnie z listami partyjnymi.

Wybory nowego Parlamentu według nowej Konstytucji Kirgistanu odbyły się 10 października 2010 roku. Poprzedni parlament został rozwiązany 7 kwietnia 2010 roku w wyniku zamachu stanu.

 

Władza wykonawcza

Jest sprawowana przez Rząd z Premierem Republiki Kirgiskiej na czele.

Rząd RK kieruje pracą ministerstw, departamentów i lokalnych organów administracji państwowej, dba o przestrzeganie Konstytucji i prawa, realizuje wewnętrzną i zagraniczną politykę państwa itp. Rząd i Premier podlega Parlamentowi i przed nim jest odpowiedzialny w ramach określonych przez Konstytucję.

Szef Rządu – Premier powoływany przez Parlament na wniosek frakcji parlamentarnej większości (deputowanych partii politycznych, które otrzymały ponad 50 procent mandatów). Od 6 września 2012 roku Premierem Republiki Kirgiskiej jest Dżantoro Dżołdoszewicz Satybałdijew.

Władza sądownicza

Jest sprawowana przez Sąd Najwyższy Republiki Kirgiskiej, który na podstawie prawa konstytucyjnego jest najwyższym organem sądowym Republiki Kirgiskiej, sprawującym nadzór nad sądami rejonowymi.