Wizy do Kirgistanu

24.07.2012r. Prezydent Republiki Kirgiskiej Ałmazbek Atambajew podpisał ustawę «O wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli niektórych krajów na okres do 60 dni» wśród nich znajdują się również obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawę przyjęto w celu ułatwienia procedury wydawania wiz obcokrajowcom i podniesienia atrakcyjności rynku turystycznego, rozwoju turystyki i przyciągnięcia inwestycji.

Cele, zadania i przedmiot regulacji ustawy.

Stosunki prawne w zakresie migracji i podstawy prawne migracji zagranicznej reguluje ustawa RK «O migracji zagranicznej» z 17 lipca 2000 roku, nr 61.

Zgodnie z art. 1.5 ustawy:

«Republika Kirgiska jednostronnie lub na podstawie procedury ustanowionej przez prawo na mocy umowy międzynarodowej, stroną której jest Kirgistan, w celach rozwoju przyjaznych, dobrosąsiedzkich stosunków, umocnienia związków ekonomicznych, handlowych, naukowo-technicznych, kulturalnych i innych wprowadza ruch bezwizowy w stosunku do obywateli innych państw.

Ruch bezwizowy wprowadzony przez RK w trybie jednostronnym, został przyjęty na podstawie zainicjowanej przez Rząd RK i przyjętej przez Parlament RK odpowiedniej ustawy RK».

Oznacza to, że ruch bezwizowy w trybie jednostronnym został wprowadzony na podstawie ustawy, w trybie dwustronnym (wielostronnym) – na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Możliwość wprowadzenia w trybie jednostronnym ruchu bezwizowego w formie ustawy, była częścią ustawy o «O zagranicznej migracji» dopiero w 2005 roku, kiedy wprowadzono przepis o zniesieniu meldunku dla obywateli krajów, z którymi funkcjonuje bezwizowy lub uproszczony ruch graniczny, a także wprowadzono pojęcia dotyczące uproszczonego i bezwizowego ruchu (Ustawa «O wprowadzeniu uzupełnień i poprawek do ustawy «O zagranicznej migracji» 125 z 06.08.2005 roku). Do tej pory ruch bezwizowy w trybie jednostronnym był wprowadzony na mocy uchwały rządu z 2001 roku dla obywateli Japonii, a także stopniowo dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych 13 krajów członków Światowej Organizacji Handlu i Układu z Szengen.

Na mocy uchwały rządu, 14 czerwca 2012 roku Parlament RK przyjął «Ustawę o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli niektórych krajów na okres do 60 dni».

Ustawa została przyjęta w celu ułatwienia procedur wydawania wiz obcokrajowcom i podniesienia atrakcyjności rynku turystycznego, rozwoju turystyki i zwiększenia inwestycji.

W tym celu ustawa wprowadza w trybie jednostronnym ruch bezwizowy na okres do 60 dni dla obywateli 44 krajów zgodnie z wykazem załączonym do ustawy (poniżej w załączeniu).

Jednocześnie wniosek rządu obejmował 90-dniowy okres pobytu bezwizowego, który zgodnie z prawem «O migracji zewnętrznej»  uchwałą Parlamentu został ograniczony do 60 dni.

Wykaz 41 krajów, zaproponowany przez rząd, w trakcie rozpatrywania przez Parlament, za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, został uzupełniony o trzy kraje: Państwo Kataru, Państwo Brunei Darussalam, Królestwo Bahrajnu.

Zgodnie z postanowieniem rządu wykaz państw, w stosunku do obywateli których wprowadza się ruch bezwizowy, został sporządzony na podstawie poziomu PKB per capita wynoszącego powyżej siedmiu tysięcy dolarów amerykańskich (USD).

Wśród 44. ujętych w wykazie państw znajduje się 29. członków (z ogólnej liczby 34 państw-członków) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  z wyjątkiem członków OECD: Turcji (z którą istnieje porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego na zasadzie wzajemności na okres do 30 dni), Japonii (dla obywateli której już od 10. lat obowiązuje jednostronny ruch bezwizowy), a także Meksyku, Chile i Izraela.

Należy zaznaczyć, że przyjęty wykaz obejmuje 44 z 67 państw, które znajdują się na  zatwierdzonej przez rząd liście krajów, dla obywateli których stosuje się uproszczony ruch wizowy (Uchwała z 07.02.2009 Nr 87 ułatwiony ruch wizowy został wprowadzony dla 45 krajów, z późniejszymi zmianami  - do 11 krajów w latach 2010 i 2011).

Okres obowiązywania ustawy

Artykuł 3 ustawy określa okres jej obowiązywania «do 30 grudnia 2020 roku». Przy czym uchwałą Parlamentu (z dnia 14 czerwca 2012 roku) powierzono
«Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej dostarczyć krajom, w stosunku do obywateli których wprowadza się ruch bezwizowy, informację o tym, że ruch bezwizowy dla ich obywateli wprowadza się na okres do 31 grudnia 2020 roku i w przypadku osiągnięcia zawartych w ustawie celów zostanie on wprowadzony na czas nieokreślony».

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą Parlamentu (p. 2) rządowi powierza się:

«rozważyć propozycję wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich cudzoziemców w czasie ich pobytu w Republice Kirgiskiej;

zintensyfikować  realizację zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej przy przekraczaniu granicy państwa na wszystkich przejściach granicznych».

Wykaz państw w stosunku do obywateli których wprowadza się ruch bezwizowy w trybie jednostronnym na okres do 60 dni:

1. Rzeczpospolita Polska

2. Republika Austrii

3. Królestwo Belgii

4. Bośnia i Hercegowina

5. Watykan

6. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

7. Węgry

8. Republika Federalna Niemiec

9. Królestwo Niderlandów

10. Republika Grecka

11. Królestwo Danii

12. Islandia

13. Królestwo Irlandii

14. Królestwo Hiszpanii

15. Republika Włoska

16. Kanada

17. Republika Korei

18. Państwo Kuwejt

19. Republika Łotewska

20. Republika Litewska

21. Księstwo Liechtensteinu

22. Wielkie Księstwo Luksemburga   

23. Republika Malty

24. Księstwo Monako

25. Nowa Zelandia

26. Królestwo Norwegii

27. Zjednoczone Emiraty Arabskie

28. Związek Australijski

29. Republika Portugalii

30. Królestwo Arabii Saudyjskiej

31. Republika Singapuru

32. Republika Słowacka

33. Republika Słowenii

34. Stany Zjednoczone Ameryki

35. Republika Finlandii

36. Republika Francuska

37. Republika Chorwacji

38. Republika Czeska

39. Konfederacja Szwajcarska

40. Królestwo Szwecji

41. Republika Estońska

42. Państwo Katar

43. Państwo Brunei Darussalam

44. Królestwo Bahrajnu

 

W przypadku dłuższego pobytu (powyżej 60 dni) obowiązują ogólne zasady wizowe.

 

Otrzymanie wizy (jeżeli obywatel Polski przebywa na terenie Kirgistanu powyżej 60 dni) na terytorium Republiki Kirgiskiej jest możliwe w jednym z następujących urzędów państwowych:

 

1)      W Wydziale Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej odnośnie następujących kategorii wiz: dyplomatycznych, służbowych, inwestycyjnych, biznesowych (B2) pracowniczych (W2), turystycznych.

Adres: Biszkek, ul. Togołok Mołdo 10a, Tel.: +996 312 660706, +996 312 663270.

 

2)     W Rządowym Wydziale Ewidencji Ludności z jego oddziałami terytorialnymi odnośnie następujących rodzajów wiz: biznesowe (B1), studenckie (S), pracownicze (W1), religijne, prywatne, turystyczne.

Adres głównej siedziby: Biszkek, ul. Kijewska 58, tel.: +996 312 662329, +996 312 666120.

 

Do otrzymania poparcia wizowego wymagane są następujące dane:

  • Dane paszportowe
  •  Dokładne daty pobytu w Republice Kirgiskiej
  •  Wniosek, w którym określony jest cel pobytu w Republice Kirgiskiej

 

Wiza jest ważna prawie na całym terytorium Kirgistanu.  Jednak przebywanie w obszarach przygranicznych z Chinami oraz w sześciu strefach na terytorium Republiki Kirgiskiej wymaga specjalnego zezwolenia. Są to strefy na obszarze Engilczeka, w północnej części pasma górskiego Terskei Ala-Too, od Ak-Sai na wschodzie do Dżuuku na zachodzie, Dolina Czatkalska i lodowiec Ak-Sai w wąwozie Ala-Arcza. Zezwolenie można otrzymać w Wydziale Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej (dane kontaktowe w tekście powyżej).

 

Po przybyciu do Kirgistanu każdy przyjeżdżający powinien posiadać przy sobie ważny paszport i ubezpieczenie zdrowotne obejmujące również uprawianie wspinaczki. Przebywanie w niektórych obszarach Kirgistanu jest dozwolone wyłącznie dla turystów posiadających dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.

 

Dokumentami zastępującymi wizy są:

1)  akredytacje wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kirgiskiej członkom misji dyplomatycznych, pracownikom wydziałów konsularnych państw obcych, pracownikom organizacji międzynarodowych akredytowanych w Republice Kirgiskiej i osobom z nimi zrównanym oraz członkom ich rodzin;

2)     zezwolenie na pobyt cudzoziemca stale przebywającego w Republice Kirgiskiej;

3)     zaświadczenie o bezpaństwowości wydane przez właściwy organ Republiki Kirgiskiej.

 

Ambasada Republiki Kirgiskiej w Republice Austrii, Republice Słowackiej, na Węgrzech, w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Wiedniu (Austria).

Adres: Invalidenstrasse 3/8, Wien 1030, Österreich
.

 

Тel.:                +43 (1) 535-0379

Faks:              +43 (1) 535-0379-13

E-mail:           kyremb@inode.at

Web:               www.kyremb.at/en