ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 26-я ВОСТОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

21.04.2016, 12:41

ВАРШАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 26-я ВОСТОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
С 1 по 21 июля

WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA
Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski.
Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.
Na program Szkoły składająsię: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje
instytutów, bibliotek i archiwów.
Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2015, dwadzieścia pięć sesji Szkoły.Wykładało łącznie prawie 100 profesorów, ukończyło Szkołę
z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 600 słuchaczy z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
z 3 krajów Azji I Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu.
Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja,
Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych
(szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach
(Ukraina, Białoruś, Bułgaria).
Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 roku, podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły
w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich
absolwentów, Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu 2004 roku w Warszawie, Czwarty odbył się
w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy. Siódmy Zjazd
absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się wWarszawie w 2010 r., Ósmy odbył się w 2013 r. w Pradze, zaś Dziewiąty Nadzwyczajny
Zjazdw2015 r. w Warszawie .
Dalsze informacje dotyczące Szkół z lat 1992-2015 – zob. www.studium.uw.edu.pl/szkoly
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Wschodnia Szkoła Letnia odbywa sięwdniach 1-21 lipcawWarszawie.
2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajуw Europy Wschodniej, Bałkanуw, Azji Środkowej i Kaukazu.
Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowychśrodowisk i wybitnych naukowcуw, zdobycie orientacji
w zasobach archiwуw i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej,
przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych,dłuższych pobytуwnaukowychwPolsce.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogąbyćwyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiуw wyższych,
prowadzącywłasne badania naukowe,ktуrzy nie przekroczyli 35.roku życia.
4. Od kandydatуw wymaga się znajomości dwu językуw wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego,
obuwstopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładуw.
5. Preferowane będą kandydatury osуb specjalizujących się w tematyce historii i wspуłeczesności Europy
Wschodniej,zwłaszczaXIX-XXIw.,a także rozpadu komunizmu i transformacji krajуwregionu.
6. Program Szkoły składa się z serii wykładуw i seminariуw (jedno seminarium do wyboru – wedle tematуw
własnych, naukowych zainteresowańi badań uczestnikуw Szkoły) oraz objazdуw naukowych z zakresu historii
sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutуw, archiwуw i bibliotek naukowych. Słuchacze, ktуrzy
wypełniąwszystkie przepisane programem wymagania otrzymają„DyplomWschodniej Szkoły Letniej”.
STYPENDIA
1. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na
pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztуw pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady,
materiały,objazdy naukowe).
2.Podanie o przyznanie dofinansowania należy dołączyć do przesyłanych dokumentуw.
DOKUMENTY
1.Kandydaci proszeni sąo nadesłanie pocztąnastępujących dokumentуw:
–wypełniony kwestionariusz Szkoły,
– podanie o przyjęcie,zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,
–curriculum vitae wraz z fotografią,
– wykaz wszystkich publikacji naukowych,
–dwie opinie badaczy problematyki,ktуrą kandydat się zajmuje (jeśli tomożliwe – jedna zPolski),
–kopia dyplomu ukończenia pełnych studiуwwyższych.
2.Termin nadsyłania kompletu dokumentуwupływa 20 maja 2016 r.
3. Rozpatrywane będąwyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentуw. Podanie o przyjęcie i
kwestionariusz winny być przygotowanewjęzyku polskim,a curriculum vitaewjęzyku angielskim.
 

ZAPROSZENIE
Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymająformalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium
EuropyWschodniej UniwersytetuWarszawskiego ok.30 maja 2016 r.,o czym zostaną powiadomione konsulaty R.P.
Niniejszy informator oraz plakat Wschodniej Szkoły Letniej zostałwydany w wersji polskiej, w formie
elektronicznej istnieje rуwnież wersja angielska,dostępna na naszej stroniewww.studium.uw.edu.pl.
Prosimy o przekazywanie ich dalej i szerokie udostępnianie wszystkim zainteresowanym.
English version – please see on our web-site: www.studium.uw.edu.pl