Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c10/h06/mnt/149653/domains/hkrp.kg/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257
ZASADY REKRUTACJI :: Ogłoszenia :: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej

ZASADY REKRUTACJI

02.02.2018, 14:41

 

 

Rozpoczęliśmy proces naboru do Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2018/2019. Nauka w naszym liceum trwa 3 lata i kończy się zdaniem egzaminu maturalnego. Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie.
Zapraszamy zdolnych uczniów pochodzenia polskiego, którzy w tym roku szkolnym ukończą 9 klasę (lub jej odpowiednik) i chcieliby kontynuować naukę w liceum w Polsce. Możemy też wyjątkowo przyjąć uczniów młodszych do III klasy Gimnazjum po 8 klasie, jeśli będzie miejsce w internacie.
Przyjmujemy młodzież odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, jak też wzorową postawą, potwierdzoną opinią polonijnej organizacji i/lub proboszcza parafii na Wschodzie.
Do Szkoły Podstawowej przyjmujemy uczniów mieszkających w Warszawie z rodzicami.

Wymagane dokumenty
Dla przeprowadzenia naboru niezbędne jest dostarczenie do Liceum Polonijnego następujących dokumentów kandydata na ucznia:
• kwestionariusz kandydata (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum);
• oceny z I semestru (a po zakończeniu roku szkolnego świadectwo z tłumaczeniem na język polski);
• podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły i w przypadku Liceum do internatu;
• W przypadku Liceum opinia organizacji polonijnej lub parafii, która poleca kandydata (z danymi organizacji polecającej lub parafii: nazwa, adres, e-mail, telefon);
• Do Liceum - podanie kandydata o przyjęcie do szkoły;
• Do Liceum - życiorys napisany przez kandydata;
• 2 zdjęcia kandydata;
• ksero pierwszej strony paszportu zagranicznego;
• ksero Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie.
Świadectwo i inne ważne dokumenty sporządzone w języku obcym – o ile uczeń zostanie przyjęty do szkoły - muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Terminy
Kandydatów do Liceum prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia 30 maja 2018 r. Do Szkoły Podstawowej można się zapisywać w ciągu roku szkolnego.
Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Etapy rekrutacji do Liceum
Po otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów oraz przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych do rozpoczęcia nauki w Liceum Polonijnym. Na tym etapie Komisja rekrutacyjna może poprosić kandydata lub jego rodziców o dodatkową rozmowę (telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype).
Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydaci otrzymają zawiadomienie o przyjęciu do Liceum wraz z informacją o terminie rozpoczęcia roku szkolnego.
Znajomość języka polskiego nie jest decydującym kryterium o przyjęciu do szkoły. Osoby, które słabo znają język polski, ale wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, a także wykazują chęć do nauki - mogą również rozpocząć kształcenie w naszej szkole.

Warunki nauki i odpłatność w Liceum
Przyjętym uczniom zapewniamy nieodpłatną naukę w naszym liceum, zajęcia dodatkowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie w przyszkolnym internacie. Bezpłatna nauka to forma stypendium rzeczowego dla uczniów ze Wschodu, których kształcenie w Liceum Polonijnym wspiera Fundacja Dla Polonii.
Młodzież obowiązuje dopłata do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i utrzymania w internacie przyszkolnym, która w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie 650 złotych miesięcznie + 50 zł ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc.
Ponadto obowiązuje też jednorazowa wpłata:
• 35 zł ubezpieczenie NNW
• 210 zł strój szkolny
• 120 zł podręczniki wspólnego użytku
• 45 zł krawat/krawatka
Kontakt w sprawie rekrutacji
W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt:
• telefon +48 22 559 21 10
• e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

W Szkole Podstawowej – warunki przyjęcia omawiane są podczas rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Ewa Petrykiewicz
Dyrektor Liceum