Gospodarka

 

Gospodarka kraju jest oparta na przemyśle i rolnictwie, przy czym rolnictwo zatrudnia około połowy siły roboczej. Około pół miliona mieszkańców Kirgistanu co roku wyjeżdża do pracy za granicę, głównie do Rosji. Główne gałęzie przemysłu to energetyka i przemysł wydobywczy. Istnieją przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego i spożywczego. Znaczna część produkcji rolnej jest przeznaczona na eksport. Ważnym elementem dochodów kraju jest turystyka. W ostatnich latach kraj odwiedza rocznie ponad 2 mln turystów zagranicznych, z których dochód wynosi ponad 509 milionów USD.

Zalety: rolnictwo indywidualne. Od 2000 r. prywatna własność ziemi. Eksport złota (wydobywanego w Kumtorze) i rtęci. Potencjał energii wodnej: zapora naryńska (elektrownia wodna Toktogul o mocy 1200 MW, hydroelektrownia kurpsajska o mocy 800 MW) hydroelektrownie: taszkumyrska, szmaldysajska, ucz-kurganska, znajdujące się w budowie kambaratinska-1 i kambaratinska-2. Zasoby uranu oraz jego wzbogacania na terytorium Kirgistanu (Kara-Bałtyjski Kombinat Górniczy) – mogą być wykorzystane w elektrowniach jądrowych. Wystarczająco duże zasoby antymonu, obecność metali rzadkich. Obecność terenów z unikalnymi bogactwami naturalnymi może sprzyjać rozwojowi turystyki.

Położenie geograficzne Kirgistanu jest korzystne dla rozwoju gospodarki  – w centrum kontynentu euroazjatyckiego. Na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, co stwarza doskonałe warunki do wymiany handlowej. W strefie 4 godzinnego lotu z lotniska «Manas» (Biszkek) do następujących stolic: Moskwy (Rosja), Pekinu (Chiny), Stambułu (Turcja), Delhi (Indie). Liczba ludności krajów wchodzących w skład tego regionu wynosi ok. 2,5 miliarda ludzi.

Republika Kirgiska jest członkiem: WTO, WNP, SCO, Rady Bezpieczeństwa ONZ i OBWE.
W Kirgistanie, według różnych szacunków, ponad 70% przedsiębiorstw państwowych jest sprywatyzowanych.

Słabe strony: kontrola państwa. Silny spadek aktywności gospodarczej po upadku ZSSR. Niestabilna sytuacja polityczna, słaba i niestabilna gospodarka rynkowa.

W 2011 roku łączna nominalna wartość PKB według MFW osiągnęła wartość około 5,4 miliardów USD (135 miejsce na świecie), to jest ok 1000 dolarów USD na jednego mieszkańca. 48% ludności czynnej zawodowo zajmuje się rolnictwem i hodowlą zwierząt.

Handel zagraniczny

Eksport –2,327 mld USD. (2011 r.): bawełna, elektroenergia, wełna, mięso, tytoń; złoto, rtęć, uran, antymon, odzież, obuwie. Główni odbiorcySzwajcaria 27,2%, Rosja 19,2%, Uzbekistan 14,3%, Kazachstan 11,4%, Francja 6,7%.

Import – 3,71 mld USD. (2011 r.): gaz i ropa naftowa, maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność. Głównymi dostawcami importu sąRosja 36,6 %, Chiny 17,9 %, Kazachstan 9,2 %, Niemcy 8,2 %.

Współpraca gospodarcza RP i Republiki Kirgiskiej

Po nawiązaniu (10 lutego 1992r.) stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Kirgiską, z roku na rok, obroty handlowe między krajami rosną.

 

Najważniejsze dane dotyczące obrotów handlowych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Kirgiską w latach 2009-2011

 

2009 r.

2010 r

2011 r.

 

mln $

dynamika

2008 = 100

mln $

dynamika

2009 = 100

mln $

dynamika

2010 = 100

 

Obrót towarowy

19,7

56,7

25,1

122,3

29,8

123,7

Eksport

19,1

57,5

24,3

127,2

29,1

119,8

Import

0,6

40,0

0,8

133,3

0,7

87,5

 

Łączny obrót handlowy w 2011 roku pomiędzy krajami wyniósł 29,8 milionów USD, z czego import z Polski do Kirgistanu wyniósł 29,1 mln USD.

Źródło: Dane Głównego Centrum Obliczeniowego Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Kirgiskiej

Dane dotyczące importu i eksportu Republiki Kirgiskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku

 

Główne pozycje w imporcie z Polski do Kirgistanu:

papier i karton; wyroby z papieru
i kartonu

 

19,3% wartości importu

produkty farmaceutyczne,

14,6%  wartości importu

środki perfumeryjne, kosmetyczne,

10,5%  wartości importu

kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz
ich części

9,3%  wartości importu

maszyny elektryczne i urządzenia elektryczne oraz ich części

6,0% wartości importu

meble, pościel

5,9% wartości importu

środki czystości

5,3% wartości importu

 

Główne pozycje w eksporcie z Kirgistanu do Polski:

warzywa świeże lub mrożone

66,5% wartości eksportu

maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części

16,3% wartości eksportu

narzędzia i akcesoria z metali nieszlachetnych oraz ich części

15,7% wartości eksportu