Program stypendialny im. Lane'a Kirklanda

20.02.2017, 16:23

 

 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (administrator programu) ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju i wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY: Ekonomia i zarządzanie,Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja),Administracja publiczna (rządowa i samorządowa),Prawo,Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia),Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe,Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

KANDYDACI:

W roku akademickim 2017/2018 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
przedsiębiorcy, menedżerowie
liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
nauczyciele akademiccy
dziennikarze
KRYTERIA FORMALNE:

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)

Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)

Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)

Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1

Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego (A1)

PREFERENCJE:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych

Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami

Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy: ankieta danych personalnych, projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami). Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym i/lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków

II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2017).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca.

Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2017.

Administrator Programu zastrzega sobie prawo w przypadku wybranych kandydatów weryfikacji znajomości języka polskiego poprzez zewnętrzny egzamin w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą w okresie przełom lipca i sierpnia.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

 

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać emailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/18 upływa: 1 marca 2017

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski oraz koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych

PROGRAM STYPENDIUM:

Inauguracja Programu (połowa września 2017)

Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)

Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin

Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych

Zjazdy wszystkich stypendystów

Staż zawodowy (2-4 tygodnie)

Szkolenie rozwojowe

Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018)

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.