Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2017

20.02.2017, 16:25

 

 Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2017/2018 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też dla osób, które wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi dwumiesięczny pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.
Kandydatury można wysyłać do 13 kwietnia 2017, pocztą elektroniczną na adres stypendia.studium@uw.edu.pl. Każdy kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie odbioru. Nie przyjmujemy kandydatur wysłanych pocztą papierową.

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:

prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe), nauki polityczne, historia najnowsza.

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium

1. Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce), pod kierunkiem opiekuna naukowego i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej.

2. Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.

3. Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy przebieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną uzgodnione między Fundacją, władzami odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.

4. Staż rozpocznie się 1 października 2013 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2017/2018).

5. Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie trwania stażu. Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji

1. Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (lub z inną uczelnią w Polsce) na warunkach uzgodnionych z Fundacją.

2. Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki beneficjenta Dotacji, w tym ewentualnie warunki, na jakich będą publikowane wyniki jego badań wykonanych przy wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione między Fundacją a beneficjentem.

3. Pobyt naukowy będzie trwać dwa miesiące i odbędzie się w roku akademickim 2017/2018.

4. Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce. Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia. Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Stypendium lub Dotacji

1. Kwestionariusz osobowy kandydata
2. Curriculum vitae (w języku angielskim lub polskim).

3. List motywacyjny wraz z opisem proponowanego programu badań w trakcie stażu lub pobytu.

4. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej.

5. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac.

6. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych.

7. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.

8. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.
Terminy i tryb składania wniosku

Jak kandydować
Kandydatury należy wysyłać do 13 kwietnia 2017. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu:
www.skubi.net/instrukcja2017.html. Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone zgodnie z
instrukcją.
Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady
Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 6 czerwca 2017.
Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Piotr Skubiszewski

link: http://www.kyrgyzstan.pl/ogloszenia/2017/1246-stypednium-i-doacja-i-k-skubiszewskiego-2017